گزارش اقلام پایه


نوع فایل:P.D.D

حجم فایل:  ۱۷۹ KB

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۷/۰۷/۳
 

 

گزارش اقلام پایه شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال 97

عنوان

عملکرد سال 97

 

تعداد کل انشعابات-فقره

خانگی

                        1,664,202

کل

                        1,886,862

تعداد  انشعابات فعال-فقره

خانگی

                        1,599,333

کل

                        1,804,211

تعداد آحادکل انشعابات

خانگی

                        5,562,818

کل

                        6,073,211

تعداد آحاد انشعابات فعال

خانگی

                        5,029,346

کل

                        5,507,675

طول خطوط شبکه توزیع-km
کیلومتر

در مدار بهره برداری

                             15,591

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                             15,712

طول خطوط انتقالkm

خطوط  آبرسانی،چاهها،چشمه ها،قنوات و منابع سطحی) در مدار

                               2,453

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                               2,488

حجم مخازنm3 

در مدار بهره برداری

                        3,395,425

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                        3,421,200

تعداد مخازن 

در مدار بهره برداری

                                  373

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                                  397

ظرفیت ایستگاههای پمپاژm3/h

در مدار بهره برداری

                           293,249

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                           294,468

تعداد ایستگاههای پمپاژ

در مدار بهره برداری

                                  197

کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)

                                  205

تصفیه خانه های آب
عدد

تعداد

                                      8

ظرفیت (m3/h)

                           115,616

حداکثر ظرفیت تامین آب از منابع سطحیm3/d

 

کلرزن ها
دستگاه

گازی

                                    27

پرکلرین

                                  271

اب ژاول

                                  150

دستی

                                    -  

کل چاهها، قناتها و چشمه ها

تعداد

                               1,423

ظرفبت آبدهی-m3/d

                        3,716,254

میانگین ظرفیت آبدهی در طول دوره-m3/d

                        3,903,081

چاهها، قناتها و چشمه های در مدار

تعداد

                               1,217

ظرفبت آبدهی-m3/d

                        3,384,741

حداکثر ظرفیتm3/d

                        3,846,991

چاههای رزرو(بدلیل عدم نیاز)

تعداد

                                 126

ظرفبت آبدهی-m3/d

                           280,096

تعداد آزمایشگاهها

                                    41

تعداد شیرآلات شبکه توزیع

                           149,838

فاضلاب

تعداد کل انشعابات-فقره

خانگی-فقره

                           905,128

کل

                           977,382

تعداد  انشعابات فعال-فقره

خانگی

                           689,588

کل

                           735,436

تعداد آحادکل انشعابات

خانگی

                        3,478,014

کل

                        3,665,682

تعداد آحاد انشعابات فعال

خانگی

                        2,369,199

کل

                        2,467,943

طول خطوط شبکه جمع آوری-km
کیلومتر

در مدار بهره برداری

                               6,105

کل

                               8,109

طول خطوط انتقال -km
کیلومتر

در مدار بهره برداری

                                  236

کل

                                  318

تصفیه خانه های فاضلاب

ظرفیت (m3/d)

                           111,520

 

 

 

عنوان

عملکرد سال 97

فاضلاب

تعداد کل انشعابات-فقره

خانگی-فقره

            905,128

کل

            977,382

تعداد  انشعابات فعال-فقره

خانگی

            689,588

کل

            735,436

تعداد آحادکل انشعابات

خانگی

         3,478,014

کل

         3,665,682

تعداد آحاد انشعابات فعال

خانگی

         2,369,199

کل

         2,467,943

طول خطوط شبکه جمع آوری-km

در مدار بهره برداری

               6,105

کل

                8,109

طول خطوط انتقال -km

در مدار بهره برداری

                   236

کل

                   318

تصفیه خانه های فاضلاب

ظرفیت (m3/d)

            111,520

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.