گزارش عملکرد

نوع فایل:P.D.D

حجم فایل:  109 KB

تاریخ بارگذاری: 1397/07/3

گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران تا مرداد 97

عنوان

عملکرد 97

آب

توسعه شبکه آب (متر)

50638

اصلاح شبکه آب (متر)

75712

حفر چاه (حلقه)

21

تجهیز چاه (حلقه)

29

اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)

10445

توسعه خط انتقال آب امانی و پیمانی(متر)

40309

مخازن در دست احداث (مترمکعب) میانگین وزنی

31265

مخازنی که به مدار بهره برداری وارد می شوند (مترمکعب)

30000

ایستگاه پمپاژ در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی

1952

تصفیه خانه  آب در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی

810

فاضلاب

احداث شبکه فاضلاب (متر)

188508

اصلاح شبکه فاضلاب (متر)

1355

توسعه خط انتقال فاضلاب (متر)

4795

تصفیه خانه فاضلاب در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی

972

تصفیه خانه های فاضلاب که به مدار وارد میشوند (مترمکب بر ساعت)

0

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۱
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.